Dětská skupina Býkev je v provozu denně během pracovních dnů mimo státní svátky a mezi Vánocemi a Novým rokem. Během školních letních prázdnin je 20 dní uzavřena.

Provozní doba je 6:30 až 16:00 hodin.

Dětskou skupinu navštěvují děti předškolního věku, zpravidla od 2,5 let. Kapacita je 12 dětí.

V naší skupině je kladen důraz na dostatek času pro volnou hru, která je nejlepším prostředkem pro jeho rozvoj

– dítě se učí spolupráci, komunikaci, samostatnosti, tvořivosti, uvědomění si sebe sama…

Řízená činnost je přiměřená věku a schopnostem dětí. Děti se zapojují nenásilně tak, aby si každou činnost užívaly s radostí, tvořivostí a svobodně.

Nabízeny jsou činnosti didaktické, pohybové, výtvarné a tvořivé, hudební a dramatické, enviromentální. Děti se učí pracovat v kolektivu, osvojovat si nové věci, objevovat svět kolem sebe, cítit se součástí skupiny a současně se umět prosadit.

Důležitou součástí je upevnění hygienických návyků, sebeobsluhy, osvojení si lidských hodnot, upevňování českých kulturních tradic, sounáležitosti s přírodou a ochranou životního prostředí.

Pracovníci v DS respektují individualitu každého dítěte, jeho potřeby a podporují dítě v jeho rozvoji, samostatnosti a jedinečnosti. Vytvářejí bezpečné prostředí plné pocitu důvěry a bezpečí.

Péče a výchova probíhá v úzké spolupráci mezi rodiči, zákonnými zástupci dětí a pracovníky DS. Funguje zde otevřená atmosféra, oboustranná důvěra, vstřícnost, respekt a ochota spolupracovat.

Pokud to situace dovolí, konají se tvořivé dílny, sportovní odpoledne, výlety, divadelní představení.

 

Denní režim – přibližný časový rozvrh

6:30 - 8:Š0

Přichod dětí

Volné aktivity dle výběru dětí

8:30 - 9:00

komunitní kruh, pohybové aktivity

básničky s pohybem, rozhovory na dané téma, cvičení, hudebněpohybové hry

9:00 - 9:30

svačina

hygiena, příprava na svačinu, stolování, svačina

9:30 - 10:00

řízená činnost

aktivity dle denního rozvrhu: pondělí- jazykové a dramatické aktivity
úterý - výtvarné aktivity
středa - praktické aktivity
čtvrtek - sportovní aktivity
pátek - hudební aktivity

10:00 - 11:00

pobyt venku

vycházky, pobyt na dětském hřišti

11:00 - 11:15

Připrava na oběd

převlékání, hygiena, stolování

11:15 - 11:45

oběd

oběd, hygiena

11:45 - 12:00

rozcházení po obědě, příprava na odpočinek

klidové aktivity u stolečku, četba pohádky, odpočinek

12:00 - 14:00

odpočinek

14:00 - 14:30

svačina

vstávání, sebeobsluha, svačina, hygiena

14:30 - 16:00

odpolední aktivity

volná hra dle výběru dětí, rozcházení